Svar luke 12

I dagens luke skulle vi til Moss og Rygge kommuner som slo seg sammen til Moss kommune i 2020. På dette tidspunktet hadde kommunen i underkant av 50 000 innbyggere, og omfattes av kommunelovens paragraf 5-5c) som sier at «Kommunestyret skal ha minst 27 medlemmer i kommuner med over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere».

Imidlertid har innbyggertallet i høst bikket 50 000 innbyggere, hvilket tilsier at det er paragraf 5-5d) i samme lov som gjør seg gjeldende: «Kommunestyret skal ha minst 35 medlemmer i kommuner med over 50 000 innbyggere, men ikke over 100 000 innbyggere.»

Men samme lov sier også: «Det er innbyggertallet i kommunen eller fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget som avgjør hva som er det minste lovlige medlemstallet. Viser det seg at medlemstallet på dette tidspunktet er for lite i forhold til antall innbyggere, uten at det er truffet noe vedtak om å utvide medlemstallet, økes medlemstallet til lovens minstetall ved neste valg.»

Dermed er det fortsatt paragraf 5-5c) som gjelder for dagens kommmunestyre, og rett svar er altså 27.

Kommuneloven trumfer også eventuelle lokale vedtak og forskrifter, så dagens 49 representanter store kommunestyre overoppfyller lovens minstekrav.

Kort sagt: 27